20.11.2019

Съобщение

На основание Решение №1665-МИ от 08.11.2019 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия - Пордим обявява:

Адрес за кореспонденция с ОИК- Пордим: 5898, гр.Пордим, ул.”Ив.Божинов” №1, сградата на Община Пордим

Адреса на електронната поща на ОИК – Пордим: [email protected]

Телефон за връзка с ОИК-Пордим: 0882445169

23.10.2019

Съобщение

ОИК-Пордим обявява, че следните членове на ОИК-Пордим ще приемат сигнали в изборния ден във връзка с упражняване правото на глас и нарушения на изборния процес в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пордим:

 

 1. ГАЛИНА ВЪЛОВА ГЕОРГИЕВА      
 2. ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА

 

 Сигналите ще се приемат на телефон 0885149851 .

 

09.10.2019

Съобщение

ОИК-Пордим насрочва обучение на СИК в изборния район на 18 октомври 2019 г. от 14.00 ч. Обучението да се проведе заедно със звеното по чл.56, ал.1 от ИК на адрес: гр.Пордим, ул.“Родопи“ №2 /Дневен център/.

07.10.2019

Съобщение

На основание т.7, изр. второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК и писмо изх. №МИ-15-697 от 05.10.2019 г. на ЦИК ОИК-Пордим публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите на 27 октомври 2019 г. в община Пордим.

БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЪЛЧИТРЪН

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗГАЛЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАМЕНЕЦ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОДЪРНЕ

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОТЛЕБЕН

 

04.10.2019

Съобщение

ОИК-Пордим оповестява:

 1. Секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пордим са:

 

 

Избирателна

секция №

Населено място

Адрес

 

152700001

гр. Пордим

сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Пордим

с адрес: гр. Пордим, обл. Плевен

ул.”Иван Божинов” №11

 

152700002

гр. Пордим

сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Пордим

с адрес: гр. Пордим, обл. Плевен

ул.”Иван Божинов” №11

 

152700003

гр. Пордим

сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Пордим

с адрес: гр. Пордим, обл. Плевен

ул.”Иван Божинов” №11

 

152700004

с.Борислав

административна сграда на с. Борислав

с адрес: с. Борислав, обл. Плевен,

ул.”Георги Димитров” №2

 

152700005

с. Вълчитрън

сградата на кметство Вълчитрън

с адрес: с. Вълчитрън, обл. Плевен

ул.”Балкан” №48

 

152700006

с. Згалево

„Клуб на пенсионера”, с. Згалево

с адрес: с. Згалево, обл. Плевен

ул.”Божин Чулев” №38А

 

152700007

с. Каменец

административна сграда(бивше училище)

с адрес: с. Каменец, обл. Плевен

ул.”Христо Ботев”№8

 

152700008

с. Катерица

„Клуб на пенсионера”

с адрес: с. Катерица, обл. Плевен

ул.”Георги Димитров” №13

 

152700009

с. Одърне

сградата на бивше ОУ „Христо Ботев”, с. Одърне

с адрес: с. Одърне, обл. Плевен

ул.”Н.В.Грамовски” №37

 

152700010

с. Тотлебен

сградата на читалище „Пробуда 1903” , с. Тотлебен

с адрес: с. Тотлебен, обл. Плевен

ул.”Отец Паисий Хилендарски” №9

 

         

 1. Адресът и телефонът, на който могат да се правят заявки за помощ от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в деня на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. са:

 

ОБЩИНА ПОРДИМ

 

Адрес: гр. Пордим, ул.”Иван Божинов” №1

Телефон: 06513-22-17

 

             На посочения адрес и телефон ще се приемат заявки от 21.10.2019 г. до 24.10.2019г. /включително/ в рамките на работното време от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

04.10.2019

Съобщение

ОИК-Пордим съобщава, че условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пордим са както следва:

 

     Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район.

     Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в съответната подходяща за него секция, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 81-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

     Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

     Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва от председателя и от секретаря.

     Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

    За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.

    Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

    Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

    Не може да бъде придружител член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател.

20.09.2019

Съобщение

ОИК-Пордим насрочва жребия, чрез който ще се определи реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г., за 25 септември 2019 г. от 17.30 ч. в сградата ОИК-Пордим на административен адрес гр.Пордим, ул.”Ив.Вазов” 2а.

14.09.2019

Съобщение

  ОИК-Пордим ще приема заявления за регистрация кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. всеки календарен ден от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. включително от 9.00 ч. до 17.00 ч. на административния си адрес: гр. Пордим, ул. „Иван Вазов” №2а.   

Образците на заявленията са утвърдени с Решение №615 от 15.08.2019 г. на ЦИК и са публикувани на официалната интернет страница на ЦИК www.cik.bg.

Подробни указания по регистрацията са дадени с Решение №943 от 02.09.2019 г. на ЦИК и са публикувани на официалната интернет страница на ЦИК www.cik.bg.

Съгласно т.18.1. от Решение №943 от 02.09.2019 г. на ЦИК предложението от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите, се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Съгласно т.27  от Решение №943 от 02.09.2019 г. на ЦИК списъкът с избирателите, които подкрепят участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет,  се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.). 

Таблица кандидатски листи в ексел формат за представяне в ОИК на технически носител https://cik.is-bg.net/upload/102682/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx

09.09.2019

Съобщение

ОИК-Пордим ще приема заявления за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. всеки календарен ден от 12.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително, от 9.00 ч. до 17.00 ч., на административния си адрес: гр. Пордим, ул. „Иван Вазов” №2а. 

  Образците на заявленията са утвърдени с Решение №615 от 15.08.2019 г. на ЦИК и са публикувани на официалната интернет страница на ЦИК www.cik.bg.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 101-МИ / 20.11.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници в Общински съвет-Пордим, избрани от листата на Местна коалиция ГЕРБ /АБВ, ВМРО-БНД, БЗНС/ и обявяване за избрани следващите в листата

 • № 100-МИ / 28.10.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • № 99-МИ / 28.10.2019

  относно: Обявяване за избран за кмет на община ПОРДИМ

всички решения